Hammashoitajan eettiset ohjeet

Yleistä 

 • eettisten ohjeiden tarkoituksena on muodostaa perusta hammashoitajan ammattitoiminnalle, tukea korkeaa työmoraalia ja lisätä hammashoitajan ammatin arvostusta
 • hammashoitajan yhteiskunnallisena tehtävänä on osallistua väestön hyvinvoinnin, erityisesti suun terveyden ja toimintakykyisyyden edistämiseen 
 • hammashoitajan työn tavoitteena on potilaan väestön suun terveyden edistäminen ja potilaan hyvä hoito


 Hammashoitajan velvoitteet potilasta kohtaan
 • hammashoitaja toteuttaa laadultaan hyvää hoitotyön periaatteiden mukaista terveyden- ja sairaanhoitoa 
 • hammashoitaja kohtelee potilasta hänen ihmisyyttään, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen 
 • hammashoitaja ottaa potilaan hoidossa ja kohtelussa huomioon hänen yksilölliset tarpeensa sekä äidinkielen ja kulttuurin
 • hoitosuhteen tulee perustua luottamukseen, tasa-arvoon ja yhteisymmärrykseen 
 • hammashoitajan ei tule ilman potilaan lupaa ilmaista mitään sellaista asiaa, mitä hän on ammattia harjoittaessaan saanut tietää 
 • hammashoitajalla on omalta osaltaan velvollisuus selittää potilaalle ymmärrettävästi suun terveydentilaa koskevat seikat 
 • hoidosta on sovittava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa

Hammashoitajan ammatilliset velvollisuudet 

 • hammashoitaja on henkilökohtaisesti vastuussa harjoittamastaan hoitotyöstä 
 • hammashoitajan tulee toteuttaa työnsä niin korkeatasoisesti kuin mahdollista, sekä arvioida realistisesti omat kykynsä ja tuntea vastuunsa potilaan hoidossa
 • hammashoitajan velvollisuus on ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ammatillisia taitojaan sekä huolehtia korkeasta tieto-taitotasosta 
 • hammashoitaja toimii moniammatillisessa työyhteisössä aktiivisesti arvostaen toisten ammattitaitoa ja kokemusta