Suuhygienistin eettiset ohjeet

Yleistä 

 • eettisten ohjeiden tarkoituksena on muodostaa perusta suuhygienistin ammattitoiminnalle sekä tukea korkeaa työmoraalia ja lisätä suuhygienistien ammatin arvostusta
 • suuhygienistin yhteiskunnallisena tehtävänä on osallistua väestön hyvinvoinnin, erityisesti suun terveyden ja toimintakykyisyyden edistämiseen 
 • suuhygiestin työn tavoitteena on väestön suun terveyden edistäminen ja potilaan hyvä hoito

 Suuhygienistin velvoitteet potilasta kohtaan

 • suuhygienisti toteuttaa laadultaan hyvää hoitotyön periaatteiden mukaista terveyden- ja sairaanhoitoa 
 • suuhygienisti kohtelee potilasta hänen ihmisyyttään, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen
 • suuhygienisti ottaa potilaan hoidossa ja kohtelussa huomioon hänen yksilölliset tarpeensa sekä äidinkielen ja kulttuurin 
 • hoitosuhteen tulee perustua luottamukseen, tasa-arvoon ja yhteisymmärrykseen 
 • suuhygienistin ei tule ilman potilaan lupaa ilmaista mitään sellaista, mitä hän on ammattia harjoittaessaan saanut tietää 
 • suuhygienistillä on velvollisuus selittää potilaalle ymmärrettävästi suun terveydentilaa, eri hoitovaihtoehtoja ja kustannuksia koskevat seikat 
 • hoidosta on sovittava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa

Suuhygienistin ammatilliset velvollisuudet 

 • suuhygienisti on henkilökohtaisesti vastuussa harjoittamastaan hoitotyöstä 
 • suuhygienistin tulee toteuttaa työnsä niin korkeatasoisesti kuin mahdollista, sekä arvioida realistisesti omat kykynsä ja tuntea vastuunsa potilaan hoidossa 
 • suuhygienistin velvollisuus on ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ammatillisia taitojaan sekä huolehtia korkeasta tieto-taitotasosta 
 • suuhygienisti toimii moniammatillisessa työyhteisössä aktiivisesti arvostaen toisten ammattitaitoa ja kokemusta 
 • suuhygienistin hoitotoimintaa ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja ammatinharjoittamista koskeva lainsäädäntö, joita suuhygienisti on velvollinen noudattamaan 

Suuhygienistin palvelun markkinointi

 • suuhygienisti voi ilmoittaa ammattitoiminnastaan 
 • ilmoituksen tulee olla muodon ja sisällön puolesta totuudenmukaista, asiallista ja hyvän tavan mukaista