040 5633 175
toimisto@stal.fi
Päijänteentie 12, 00510 Helsinki
Liity jäseneksiOta yhteyttä

Ammattitaidon suunnitelmallinen kehittäminen potilaan parhaaksi

Oma pieni musta vihkoni. Sinne olen kirjoittanut vuosien varrella käymäni täydennys- ja lisäkoulutukset. Tuohon pieneen mustaan vihkoon on kirjattu myös heinäkuussa vuonna 2021 käymäni viikonloppukoulutus: Suomalainen kukkaterapia ja yrtit mielialan tukena. Vaikka tuon viikonlopun koulutus ei ollut suun terveydenhuollon täydennyskoulutusta, pieni kirjaus muistuttaa minua siitä, että elinikäinen oppiminen on monipuolinen polku erilaisia kokonaisuuksia. Niistä jokainen antaa jotain ja jättää pääomaa, joka ei lähde meiltä koskaan pois.

Tämän lehden pääkirjoituksissa ja sivuilla on mainittu useamman kerran sana täydennyskoulutus. Se, mitä se minulle, suun terveydenhuollon ammattilaiselle tarkoittaa käytännössä vuonna 2023, on se, että pyrin tänäkin vuonna kehittämään osaamistani monipuolisesti ja suunnitelmallisesti. Minulle tietojen ja taitojen kehittäminen lisää itseluottamustani työelämässä ja antaa lisämotivaatiota arjen aherrukseen. Se, mitä se tarkoittaa suun terveyden henkilöstölle, on velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Työntekijän vastuulla on arvioida oma koulutustarpeensa ja osallistua omaa työtä ja organisaatiota palvelevaan täydennyskoulutukseen. Vastuu täydennyskoulutuksen mahdollistamisesta ja rahoittamisesta on pääosin työantajalla. Täydennyskoulutuksen vähimmäismäärää ei ole säädetty laissa, mutta suosituksissa mainitaan kuusi palkallista työpäivää vuositasolla. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen, että terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi suositellaan 3-10 täydennyskoulutuspäivää vuodessa. Tätä voidaan pitää lähtökohtana korkeatasoiselle ja turvalliselle hoidolle.

Olen omassa työssäni pitänyt kantavana ajatuksena, että ensiksi on hyvä tutkia, ennen kuin alkaa ”hutkimaan”. Edellisessä työssäni kehitimme yksinkertaisen sähköisen lomakkeen, jolla pystyimme kartoittamaan henkilöstön osaamisen. Lomakkeella saimme runsaasti tietoa yksilöiden koulutustarpeista ja mielenkiinnon kohteista, jonka jälkeen pystyimme rakentamaan henkilöstöä palvelevia koulutuskokonaisuuksia. Minulla on käynyt työelämässäni esihenkilöiden suhteen niin onnekkaasti, että heistä jokainen on arvostanut lisä- ja täydennyskoulutusta. Olenkin saanut osallistua koulutuksiin, joilla on ollut suuri merkitys osaamiseni kehittymiseen työelämäni polulla.Olen saanut puhtia tekemiseeni ja lisännyt työhyvinvointiani.

Vuonna 2021 käymäni Suomalainen kukkaterapia ja yrtit mielialan tukena –kurssi ei ollut laadultaan suun terveyden täydennyskoulutuksen tasoa, mutta silti päätin rekisteröidä sen pieneen mustaan vihkooni, lisäkoulutusosioon. Suun terveyden koulutuksessa keskeisinä periaatteina on koulutuksen laatu, vaikuttavuuden arviointi, objektiivisuus ja läpinäkyvyys. Terveydenhuoltoalalla kouluttavilla tahoilla on suuri vastuu siitä millaisia koulutuksia he tarjoavat, Denstal Oy:ssä kaikki koulutuksemme perustuvat laatuun ja objektiivisuuteen. Pyrimme tarjoamaan monipuolista koulutusta, jonka inspiraationa on työelämä.

Työelämä on nykyään joukkuelaji, jossa mukana on useampi jäsen. Mitä vahvempi osaaminen joukkueen jokaisella jäsenellä on, sitä vahvempi koko joukkue on.

Ihanaa kesää kaikille!

Elina Torkkel

Toimitusjohtaja

Denstal Oy

Planmässig utveckling av yrkesskickligheten för patientens bästa!

Mitt eget lilla svarta häfte. I det har jag under årens lopp skrivit ner alla kompletterings- och fortbildningar som jag gått. I det lilla svarta häftet finns även en anteckning om den helgutbildning som jag gick i juli 2021: finsk blomterapi och örter som stöd för humöret. Även om helgutbildningen inte var någon kompletterande utbildning i mun- och tandvård, påminner den lilla anteckningen mig om att livslångt lärande är en mångsidig väg som består av olika slags helheter. Var och en av dem ger någonting och lämnar ett kapital som aldrig försvinner.

I ledarna och på sidorna i den här tidningen har ordet kompletterande utbildning nämnts flera gånger. Det som ordet i praktiken betyder för mig, en yrkesutbildad inom mun- och tandvården, år 2023 är att jag också i år strävar efter att utveckla min kompetens på ett mångsidigt och planmässigt sätt. Att utveckla mina kunskaper och färdigheter ökar mitt självförtroende i arbetslivet och ger mig mer motivation i det dagliga arbetet. Vad det betyder för personalen inom munhälsovården är en skyldighet att upprätthålla och utveckla sin yrkeskunskap. Det är på arbetstagarens ansvar att bedöma sitt utbildningsbehov och delta i kompletterande utbildningar som är till nytta i det egna arbetet och för den egna organisationen. Ansvaret för att möjliggöra och finansiera kompletterande utbildning ligger i första hand på arbetsgivaren. Minimimängden kompletterande utbildning har inte stadgats i lag, men i rekommendationerna nämns sex avlönade arbetsdagar per år. Statsrådet har fattat ett principbeslut om en rekommendation på 3–10 dagar kompletterande utbildning per år för att trygga hälsovårdens framtid. Det kan anses vara utgångspunkten för en högkvalitativ och trygg vård.

Den grundläggande tanken bakom mitt eget arbete har varit att det är bra att tänka först och handla sedan. I mitt tidigare arbete utvecklade vi en enkel elektronisk blankett som vi kunde använda för att kartlägga personalens kompetens. Med hjälp av blanketten fick vi mycket information om individernas utbildningsbehov och intressen, varefter vi kunde bygga upp utbildningspaket som personalen hade nytta av. I mitt arbetsliv har jag beträffande chefer haft sådan tur att var och en av dem har värdesatt kompletterings- och fortbildning. Jag har därför fått delta i utbildningar som haft stor betydelse för utvecklingen av min kompetens på min väg genom arbetslivet. Jag har fått energi för mitt arbete och förbättrat mitt välbefinnande i arbetet.

Kursen i finsk blomterapi och örter som stöd för humöret som jag gick 2021 uppnådde kvalitetsmässigt inte samma nivå som en kompletterande utbildning i mun- och tandvård, men ändå beslöt jag mig för att anteckna den i mitt lilla svarta häfte, i avsnittet för fortbildning. Inom utbildning i mun- och tandvård är några av de viktigaste principerna utbildningens kvalitet, bedömning av verkningsfullheten, objektivitet och transparens. Aktörer som utbildar inom hälsovården har ett stort ansvar för hurdana utbildningar de erbjuder. På Denstal Oy baserar sig alla våra utbildningar på kvalitet och objektivitet. Vi strävar efter att erbjuda mångsidig utbildning med inspiration från arbetslivet.

Arbetslivet är numera en lagsport med flera spelare. Ju starkare kompetens varje lagkamrat har, desto starkare är hela laget.

En skön sommar till er alla!

Elina Torkkel

Verkställande direktör

Denstal Oy