040 5633 175
toimisto@stal.fi
Päijänteentie 12, 00510 Helsinki
Liity jäseneksiOta yhteyttä
TUTUSTU suun terveydenhoitoalaan

Hammashoitajana toimiminen

Hammashoitaja tai lähihoitaja, joka on suuntautunut suun terveydenhuoltoon, työskentelee perus- tai erikoissairaanhoidossa joko julkisissa tai yksityisissä terveydenhuoltopalveluissa. Hammashoitaja voi työskennellä myös hoitolaitoksissa tai alan tuotteita markkinoivissa yrityksissä tai yksityisyrittäjinä. Hammashoitajan työn tavoitteena on väestön suun terveydentilan kohentaminen sekä suun sairauksien vähentäminen ja parantaminen.

Hammashoitaja toimii työssään tiiviisti hammaslääkärin työparina.

Hän osallistuu yhdessä hammaslääkärin kanssa suun alueen sairauksien tutkimuksiin ja hoitoon sekä huolehtii vastaanoton ja hoitoympäristön toimintavalmiudesta sekä hygienian ja aseptiikan toteutumisesta.

Hammashoitajan tulee hallita paljon erilaisia hoitokäytäntöjä, hammashoitoon liittyviä materiaaleja ja lääkeaineita sekä erilaisten instrumenttien käyttö. Hammashoitaja voi tehdä myös itsenäistä potilastyötä, jolloin hänen tyypillisimpiä toimenpiteitään ovat hoidon tarpeen arviot, suppeat suun terveystarkastukset, suun terveyden edistäminen sekä oikomishoidon osatehtävät. 

Hammashoitajan työtehtäviin kuuluu usein myös erinäiset toimistotehtävät, ajanvaraus, arkistointi ja kortistot, tilastoinnit, yhteydenpito yhteistyötahoihin ja joskus myös laskutus. 

Hammashoitaja ja lähihoitaja ovat terveydenhuollon nimikesuojattuja ammattinimikkeitä.

(Lähde: Sirviö, K. 2015. Terve Suu.) 

Hammashoitajan ammattitaitovaatimuksia

 • Hammashoitajan ja lähihoitajan työ vaatii jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä
 • Oman työn arviointia ja kehittämistä, vastuunottokykyä
 • Tarkkuutta, kädentaitoja ja järjestelykykyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa
 • Tiimityötaitoja
 • Kykyä potilaan kokonaisvaltaiseen huomiointiin hoitotilanteissa

Hammashoitajan koulutus

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinto.  Suun terveydenhoidon koulutusohjelma antaa valmiuden toimia hammashoitajan ja lähihoitajan ammatissa. 

Hammashoitajan tutkinnon suorittaminen kestää peruskoulupohjalta noin 3 vuotta ja ylioppilaspohjaisen noin 2 vuotta. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Hammashoitajan tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella tai aikuiskoulutuksessa.

Hammashoitaja ja lähihoitaja ovat terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaisia nimikesuojattuja ammatteja. Nimikesuoja edellyttää Valviran rekisteröintiä ko. terveydenhuollon ammattihenkilöksi.

Koulutukseen hakeudutaan valtakunnallisen yhteisvalinnan kautta, jossa hakijat osallistuvat soveltuvuuskokeisiin. Koulutusta järjestetään muun muassa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, Turku, Tampere, Joensuu, Seinäjoki ja Vaasa (myös ruotsinkielinen koulutus).

Koulutus antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja edelleen tiedekorkeakouluihin.  

Hammashoitajan eettiset ohjeet

 • Eettisten ohjeiden tarkoituksena on muodostaa perusta hammashoitajan ammattitoiminnalle, tukea korkeaa työmoraalia ja lisätä hammashoitajan ammatin arvostusta
 • Hammashoitajan yhteiskunnallisena tehtävänä on osallistua väestön hyvinvoinnin, erityisesti suun terveyden ja toimintakykyisyyden edistämiseen 
 • Hammashoitajan työn tavoitteena on potilaan väestön suun terveyden edistäminen ja potilaan hyvä hoito

Hammashoitajan velvoitteet potilasta kohtaan

 • Hammashoitaja toteuttaa laadultaan hyvää hoitotyön periaatteiden mukaista terveyden- ja sairaanhoitoa 
 • Hammashoitaja kohtelee potilasta hänen ihmisyyttään, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen 
 • Hammashoitaja ottaa potilaan hoidossa ja kohtelussa huomioon hänen yksilölliset tarpeensa sekä äidinkielen ja kulttuurin
 • Hoitosuhteen tulee perustua luottamukseen, tasa-arvoon ja yhteisymmärrykseen 
 • Hammashoitajan ei tule ilman potilaan lupaa ilmaista mitään sellaista asiaa, mitä hän on ammattia harjoittaessaan saanut tietää 
 • Hammashoitajalla on omalta osaltaan velvollisuus selittää potilaalle ymmärrettävästi suun terveydentilaa koskevat seikat 
 • Hoidosta on sovittava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa

Hammashoitajan ammatilliset velvollisuudet

 • Hammashoitaja on henkilökohtaisesti vastuussa harjoittamastaan hoitotyöstä 
 • Hammashoitajan tulee toteuttaa työnsä niin korkeatasoisesti kuin mahdollista, sekä arvioida realistisesti omat kykynsä ja tuntea vastuunsa potilaan hoidossa
 • Hammashoitajan velvollisuus on ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ammatillisia taitojaan sekä huolehtia korkeasta tieto-taitotasosta 
 • Hammashoitaja toimii moniammatillisessa työyhteisössä aktiivisesti arvostaen toisten ammattitaitoa ja kokemusta