040 5633 175
toimisto@stal.fi
Päijänteentie 12, 00510 Helsinki
Liity jäseneksiOta yhteyttä
TUTUSTU suun terveydenhoitoalaan

Hammashoitajana toimiminen

Hammashoitaja tai lähihoitaja (suunhoidon osaamisala) työskentelee perus- tai erikoissairaanhoidossa joko julkisissa tai yksityisissä terveydenhuoltopalveluissa. Hammashoitaja tai lähihoitaja voi työskennellä myös hoitolaitoksissa tai alan tuotteita markkinoivissa yrityksissä tai yksityisyrittäjinä. Työn tavoitteena on väestön suun terveydentilan kohentaminen sekä suun sairauksien vähentäminen ja parantaminen.

Hoitaja toimii työssään tiiviisti hammaslääkärin työparina.

Hoitaja osallistuu yhdessä hammaslääkärin kanssa suun alueen sairauksien tutkimuksiin ja hoitoon sekä huolehtii vastaanoton ja hoitoympäristön toimintavalmiudesta sekä hygienian ja aseptiikan toteutumisesta.

Hammashoitajan / lähihoitajan tulee hallita paljon erilaisia hoitokäytäntöjä, hammashoitoon liittyviä materiaaleja ja lääkeaineita sekä erilaisten instrumenttien käyttö. Hammashoitaja voi tehdä myös itsenäistä potilastyötä, jolloin hänen tyypillisimpiä toimenpiteitään ovat hoidon tarpeen arviot, suppeat suun terveystarkastukset, suun terveyden edistäminen sekä oikomishoidon osatehtävät.

Työtehtäviin kuuluvat usein myös erinäiset toimistotehtävät, ajanvaraus, arkistointi ja kortistot, tilastoinnit, yhteydenpito yhteistyötahoihin ja joskus myös laskutus.

Hammashoitaja ja lähihoitaja ovat terveydenhuollon nimikesuojattuja ammattinimikkeitä.

(Lähde: Sirviö, K. 2015. Terve Suu.)

Ammattitaitovaatimuksia

 • Hammashoitajan ja lähihoitajan työ vaatii jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä
 • Oman työn arviointia ja kehittämistä, vastuunottokykyä
 • Tarkkuutta, kädentaitoja ja järjestelykykyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa
 • Tiimityötaitoja
 • Kykyä potilaan kokonaisvaltaiseen huomiointiin hoitotilanteissa

Koulutus

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinto. Suunhoidon osaamisalan koulutus antaa valmiuden toimia hammashoitajan ja lähihoitajan ammatissa.

Suunhoidon osaamisalan opinnot kestävät peruskoulupohjalta noin 3 vuotta ja ylioppilaspohjaisen noin 2 vuotta. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Hammashoitaja ja lähihoitaja ovat terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaisia nimikesuojattuja ammatteja. Nimikesuoja edellyttää Valviran rekisteröintiä ko. terveydenhuollon ammattihenkilöksi.

Koulutukseen hakeudutaan valtakunnallisen yhteishaun tai oppilaitoskohtaisen jatkuvan haun kautta. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella tai muuntokoulutuksella. Koulutusta järjestetään muun muassa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, Turku, Tampere, Joensuu, Seinäjoki ja Vaasa (myös ruotsinkielinen koulutus).

Koulutus antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja edelleen tiedekorkeakouluihin.

Hammashoitajan ja lähihoitajan eettiset ohjeet

 • Eettisten ohjeiden tarkoituksena on muodostaa perusta hammashoitajan / lähihoitajan ammattitoiminnalle, tukea korkeaa työmoraalia ja lisätä hammashoitajan ammatin arvostusta
 • Yhteiskunnallisena tehtävänä on osallistua väestön hyvinvoinnin, erityisesti suun terveyden ja toimintakykyisyyden edistämiseen
 • Työn tavoitteena on potilaan väestön suun terveyden edistäminen ja potilaan hyvä hoito

Velvoitteet potilasta kohtaan

 • Toteuttaa laadultaan hyvää hoitotyön periaatteiden mukaista terveyden- ja sairaanhoitoa
 • Kohtelee potilasta hänen ihmisyyttään, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen
 • Ottaa potilaan hoidossa ja kohtelussa huomioon hänen yksilölliset tarpeensa sekä äidinkielen ja kulttuurin
 • Hoitosuhteen tulee perustua luottamukseen, tasa-arvoon ja yhteisymmärrykseen
 • Hammashoitajan / lähihoitajan ei tule ilman potilaan lupaa ilmaista mitään sellaista asiaa, mitä hän on ammattia harjoittaessaan saanut tietää
 • Hammashoitajalla / lähihoitajalla on omalta osaltaan velvollisuus selittää potilaalle ymmärrettävästi suun terveydentilaa koskevat seikat
 • Hoidosta on sovittava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa

Ammatilliset velvollisuudet

 • On henkilökohtaisesti vastuussa harjoittamastaan hoitotyöstä
 • Työ tulee toteuttaa niin korkeatasoisesti kuin mahdollista, sekä arvioida realistisesti omat kykynsä ja tuntea vastuunsa potilaan hoidossa
 • Velvollisuus ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ammatillisia taitojaan sekä huolehtia korkeasta tieto-taitotasosta
 • Toimii moniammatillisessa työyhteisössä aktiivisesti arvostaen toisten ammattitaitoa ja kokemusta