4/2018 Suun Terveydeksi-lehden pääkirjoitus

MirkkaSuun terveydenhoidon suurin koulutustapahtuma Suun Terveys – Oral Health on juuri saatu onnistuneesti pakettiin. Oli ilo nähdä niin iso joukko suun terveydenhoidon ammattilaisia kouluttautumassa, viihtymässä ja verkostoitumassa. Toista vuotta päivillä ollut Järjestötorikin alkoi olla jo tuttu ja messukävijät löysivät torin ja sen tapahtumat hyvin. Tunnelmapaloja tapahtumasta sekä tärkeimmistä luennoista löytyy tämän lehden sivulta 30 eteenpäin.

Täydennyskoulutus on muutenkin ollut paljon esillä tänä syksynä. Tehy julkaisi STAL ry:n ja muiden yhteistyöjärjestöjen kanssa yhteistyössä lisä- ja täydennyskoulutuksen suositukset (katso sivu 22). Suosituksissa painotetaan täydennyskoulutuksen tarkoituksenmukaista laatua ja määrää: Työnantajan tulee taata työntekijälle säännöllinen vuosittainen ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus työsuhteen muodosta riippumatta. Erään johtajia kouluttavan tahon mukaan ensi kertaa ihmiskunnan historiassa muutos on niin nopeaa, että sen minkä nuorena oppii, se vanhana estää onnistumista. Siksipä sekä työntekijää että työnantajaa kannustetaan jatkuvaan ammatillisen osaamisen järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön 14 vuotta vanhaan suositukseen selkeänä erona on se, että uudessa suosituksessa ehdoton minimimäärä koulutukselle on kuusi palkallista työpäivää entisen kolmen sijaan. 

Useat tahot ovat kuluneena vuonna selvittäneet ammattilaisten osaamistarpeita niin lähitulevaisuuteen kuin hieman pidemmällekin. Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Osaamisen ennakointifoorumi julkaisi ammattialojen osaamistarvekyselyn, jonka STAL:kin jakoi sähköisesti jäsenilleen. Ammattialakyselyn tavoitteena on hahmottaa työmarkkinoiden keskeisten ammattialojen osaamistarpeiden kehitystä keskipitkällä aikavälillä eli vuoteen 2025. Tehyn tänä vuonna tekemän selvityksen mukaan keskeisiä osaamistarpeita sosiaali- ja terveysalalla nyt ja lähitulevaisuudessa ovat muun muassa vuorovaikutusosaaminen, kielitaito ja digitalisaation edellyttämä osaaminen. Hyvin samoihin lopputulemiin tultiin lokakuun lopulla Hammaslääkäriliiton järjestämässä Learning Cafe – tulevaisuustyöpajassa, jossa mietittiin suun terveydenhoitoa vuonna 2035. Puheissa oli vahvasti digitalisaatio, potilaiden segmentointi tekoälyn avulla ja ylipäätään tekoäly työkaverina. Jos ja kun tulevaisuudessa rutiinitoiminnot hoituvat digitalisaation avulla ja tekoäly auttaa ammattilaisia asiakassegmentoinnissa, hoitopäätösten teossa sekä varmistamassa kliinisen työn laatua, tarvitaan ihmisälyä jatkossakin asiakkaiden kohtaamisessa. Sosiaaliset taidot ja kommunikointi, asiakkaan näkemysten arvostaminen ja kuunteleminen sekä empaattinen suhtautuminen nousevat entistä arvokkaammiksi tekijöiksi. Myös vuorovaikutusta voi ja tuleekin opiskella.

Ensi vuosi on STAL ry:n 60-vuotisjuhlavuosi. Ensi vuonnakin katse on enemmän tulevassa, vaikka menneitäkin on mukava muistella. Järjestämme tulevana vuonna uudenlaisia tapahtumia jäsenistömme iloksi ja ammatin tueksi sekä teemme liitolle keskipitkän aikavälin strategiaa. Haluaisimmekin kuulla, mitä juuri sinä odotat Suun terveydenhoidon ammattiliitolta tulevaisuudessa. Millainen liiton tulisi olla, jotta se olisi jatkossakin se oikea liitto hammashoitajille ja suuhygienisteille? Voit olla meihin yhteydessä sähköpostin, Facebookin tai Instagramin kautta tai lähettää vaikka postikortin. Kerro sinä, me kuuntelemme.


Mirkka Järvinen 
toiminnajohtaja, STAL ry
jo 31 vuotta koululaisena ja opiskelijana
Shg (AMK), TtM, FT-opiskelija

Kerro meille

STAL:n 60-vuotisen taipaleen kunniaksi haluaisimme kuulla, mitä juuri sinä odotat Suun terveydenhoidon ammattiliitolta tulevaisuudessa. Millainen liiton tulisi olla, jotta se olisi jatkossakin se oikea liitto hammashoitajille ja suuhygienisteille? Voit olla meihin yhteydessä sähköpostin
(toimisto@stal.fi), Facebookin tai Instagramin kautta tai lähettää vaikka postikortin.


Munhälsovårdens största utbildningsevenemang Suun Terveys – Oral Health har precis avslutats. Det var en glädje att se så många professionella inom munhälsovården utbilda sig, trivas och nätverka tillsammans. Organisationstorget Järjestötori som ordnades för andra året under evenemanget började kännas bekant, mässbesökarna hittade till torget och till dess program. Stämningsbilder från evenemanget och från de viktigaste föreläsningarna finns på sidan 30 och framåt i denna tidning.

Fortbildning har även för övrigt varit ett aktuellt tema denna höst. Tehy publicerade i samarbete med STAL rf och övriga samarbetsorganisationer rekommendationer för tilläggsutbildningar och fortbildningar (se sidan 22). I rekommendationerna betonas fortbildningens ändamålsenlighet vad gäller kvalitet och kvantitet: Arbetsgivaren måste garantera arbetstagaren regelbunden tilläggsutbildning och fortbildning varje år oavsett anställningsform. Enligt en instans som utbildar chefer går förändringen nu för första gången i mänsklighetens historia så snabbt att det vi en gång lärde oss som unga hindrar oss från att lyckas som äldre. Därför uppmuntras såväl arbetstagaren som arbetsgivaren till att kontinuerligt, systematiskt och långsiktigt utveckla sin kompetens. En tydlig skillnad jämfört med social- och hälsovårdsministeriets 14 år gamla rekommendation är att den absoluta minimimängden utbildning i den nya rekommendationen är sex arbetsdagar med lön i stället för tre dagar som tidigare.

Flera instanser har under det senaste året utrett yrkesfolkets kompetensbehov både inom den närmaste framtiden och något längre fram. Prognostiseringsforumet för kompetens underställt Undervisnings- och kulturministeriet publicerade en enkät om yrkesområdenas kompetensbehov, vilken även STAL sände ut elektroniskt till sina medlemmar. Målet med enkäten är att få en bild av kompetensbehovets utveckling inom arbetsmarknadens centralaste yrkesområden på medellång sikt, dvs. till och med år 2025. Enligt en undersökning som Tehy utförde i år utgörs de centrala kompetensbehoven inom social- och hälsovårdsbranschen nu och inom den närmaste framtiden bland annat av interaktionskompetens, språkkunskap och den kompetens som digitaliseringen kräver. Till ungefär samma slutsatser kom man vid framtidsworkshopen Learning Cafe om munhälsovården år 2035 som ordnades av Tandläkarförbundet i slutet av oktober. Digitaliseringen, segmenteringen av patienter med hjälp av artificiell intelligens och artificiell intelligens som arbetskamrat var ämnen som framkom starkt i inläggen. Om och när rutinärenden kommer att skötas med hjälp av digitalisering i framtiden och den artificiella intelligensen hjälper yrkesfolk med patientsegmentering, vårdbeslut och kvalitetssäkring av det kliniska arbetet, kommer den mänskliga intelligensen även framöver att behövas i mötet med patienterna. Sociala färdigheter och kommunikation, förmågan att lyssna på och värdesätta patientens synpunkter samt ett empatiskt förhållningssätt är faktorer som kommer att bli allt värdefullare. Även interaktion går att studera och bör studeras.

Nästa år firar STAL ry sitt 60-årsjubileum. Även då blickar vi mot framtiden, hur trevligt det än är att tänka tillbaka på gångna tider. Under kommande år kommer vi att ordna nya evenemang för vår medlemskår som stöd för professionen samt göra upp en strategi för förbudet på medellång sikt. Vi är intresserade av att höra vad just du förväntar dig av Munhälsovårdens Fackförbund i framtiden. Hurdant ska förbundet vara för att även framöver vara det rätta förbundet för tandskötare och munhygienister? Du kan kontakta oss per e-post, via Facebook eller Instagram eller varför inte med ett vykort. Berätta för oss vad du tycker, vi lyssnar på dig.


Mirkka Järvinen 
verksamhetsledare, STAL rf
skolelev och studerande i 31 år
munhygienist (YH), HvM, studerar till FD

Berätta för oss

STAL:s 60-årsjubileum till ära är vi intresserade av att höra vad just du förväntar dig av Munhälsovårdens Fackförbund i framtiden. Hurdant ska förbundet vara för att även framöver vara det rätta förbundet för tandskötare och munhygienister? Du kan kontakta oss per e-post (toimisto@stal.fi), via Facebook eller Instagram eller sända oss ett vykort