Hyvän hoidon ketjulle kipeästi tarvetta


SOTE-uudistuksessa on puhuttu liikaa rakenteista ja liian vähän käytännön hoitotyöstä. Keskiössä tulee olla asiakas, jonka tarvitsemat palvelut tuottaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten muodostama HYVÄN HOIDON KETJU.

Myös suun terveydenhoidossa alkuperäisistä tavoitteista on pidettävä tiukasti kiinni, koska nyt tehtävät päätökset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. On myös rohkeasti uskallettava panostaa aiempaa enemmän ennaltaehkäisevään työhön ja työnjakoon, jos kustannusten nousua halutaan hillitä.
Välillä tuntuu, että suun terveydenhoidon työnjakoon liittyvistä asioista puhutaan suureen ääneen juhlapuheissa, mutta isot päätökset etenevät aivan liian hitaasti.

Suun terveydenhoidon kannalta suuret päätökset lausuntokierrokselle

Nyt Sosiaali- ja terveysministeriössä on tehty ratkaisu, että suuhygienistin rajattua röntgenlähetteen kirjoittamisoikeutta koskevat pykälät siirretään ministeriössä vireillä olevaan terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädännön osittaisuudistuksen valmistelun yhteyteen. Osittaisuudistus olisi tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe eli suuhygienistin reseptinkirjoittamisoikeus tuli juuri sidosryhmille lausuttavaksi. Tämän jälkeen myöhemmin keväällä palataan suuhygienistin rajattua röntgentutkimukseen lähettämistä koskevaan asiaan.

Hammashoitajien/lähihoitajien työ kuormittuu edelleen

Hammashoitajille/lähihoitajille on tulossa lisää paineita jo erittäin haasteelliseen työn hallintaan. Monet tutkimukset, muun muassa Kunta10, osoittavat jo nyt hammashoitajien kokevan työnsä hallinnan huonoksi ja muutokset työssä jatkuviksi. Hammashoitajat ovat yliedustettuina myös lyhyiden 1–3 vuorokauden sairauslomien määrässä.

Ammatillisen koulutuksen uudistus tuo tähän haasteelliseen arkeen vielä lisää paineita. Ammatillisen koulutuksen 200 miljoonan euron menoleikkaukset tuovat yhä enemmän opiskelijoita työelämän koulutettavaksi. Opiskelu ja osaamisen näytöt tapahtuvat yhä enemmän työpaikoilla. Nyt tarvitaan hyvää johtajuutta resursoimaan henkilökuntaa ja tarjoamaan koulutusta suun terveydenhoidon ammattilaisille tässä vaativassa tehtävässä, jossa tarvitaan myös pedagogisia taitoja.


Omalla sopimuksella toimenpidepalkkiot myös hoitohenkilökunnalle

Kunta-alan neuvottelut ratkesivat tätä pääkirjoitusta kirjoittaessani. Keskeisimmät tavoitteet saavutettiin eli  yleisen linjan mukaiset  palkankorotukset, julkisen sektorin lomarahaleikkausten kompensaatio sekä työryhmä koulutettujen hoitajien oman sopimuksen valmistelemiseksi. Oman sopimuksen myötä on mahdollista korjata alan epäkohtia ja parantaa mm. palkkausta ja saada myös ne kauan toivotut toimenpidepalkkiot hoitohenkilökunnalle. Yksityissektorilla sopimuksia on vielä auki ja neuvottelut jatkuvat.

Liittoon kuuluminen kannattaa!

Marjaana Nissinen
Puheenjohtaja, hh, shg Yamk
Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ryStort behov av en god vårdkedja


Det har talats alltför mycket om strukturer och på tok för lite om det praktiska vårdarbetet i social- och hälsovårdsreformen. Det som borde stå i centrum är kunden, vars tjänster produceras av en GOD VÅRDKEDJA som utgörs av professionella inom social- och hälsovårdsbranschen.

Även inom munhälsovården bör vi hålla fast vid de ursprungliga målsättningarna eftersom de beslut som fattas nu kommer att gälla långt in i framtiden. Vi måste modigt våga satsa ännu mera på förebyggande arbete och på arbetsfördelning, om vi vill tygla kostnadsökningen.

Ibland känns det som att det talas vitt och brett om arbetsfördelningen inom munhälsovården i alla festtal, men de stora besluten framskrider alldeles för långsamt.

De stora besluten för munhälsovården har sänts på remiss

Nu har social- och hälsovårdsministeriet beslutat att de paragrafer som gäller munhygienistens begränsade rätt att skriva en remiss till röntgenundersökning överförs till ministeriets pågående beredning av en partiell revidering av lagstiftningen gällande yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Tanken är att den partiella revideringen ska genomföras i två faser. Den första fasen, dvs. munhygienisternas rätt att skriva ut recept, sändes nyligen på en remissbehandling till intressentgrupper. Därefter, senare på våren, tas frågan om munhygienisternas begränsade rätt att skriva remiss till röntgenundersökning upp på nytt.

Tandskötarnas/närvårdarnas arbetsbelastning fortsätter öka 

Belastningen på tandskötarna/närvårdarna kommer att öka ytterligare i deras redan mycket utmanande arbete. Flera undersökningar, bl.a. Kunta10, har visat att tandskötare upplever sig ha dålig kontroll över arbetet och att det sker förändringar i arbetet hela tiden. Tandskötarna är överrepresenterade då det kommer till korta sjukledigheter som varar 1–3 dygn.

Reformen av yrkesutbildningen kommer att göra deras utmanande vardag ännu mera belastande. Utgiftsnedskärningarna på 200 miljoner euro inom yrkesutbildningen innebär allt fler studerande för arbetslivet att utbilda. Studier och yrkesprov utförs allt mer på arbetsplatserna. Nu behövs ett gott ledarskap för att allokera personalresurser och erbjuda professionella inom munhälsovården utbildning i denna krävande uppgift som även förutsätter pedagogiska kunskaper.

Åtgärdsarvoden till vårdpersonalen genom eget avtal

Kommunsektorns förhandlingar avgjordes i skrivande stund. De centrala målsättningarna uppnåddes, dvs. löneförhöjningar enligt den allmänna linjen, kompensation för nedskärningarna i semesterpenningen inom den offentliga sektorn samt tillsättande av en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett eget avtal för utbildade skötare. Ett eget avtal gör det möjligt att rätta till branschens missförhållanden och förbättra bl.a. lönesättningen och få de så länge efterlängtade åtgärdsarvodena för vårdpersonalen. Inom den privata sektorn är avtalen ännu under behandling och förhandlingarna fortsätter.

Det lönar sig att höra till ett förbund!

Marjaana Nissinen
Tandvårdare, munhygienist HYH, utveckling och ledarskap inom social- och hälsovårdsbranschen
Ordförande för Munhälsovårdens Fackförbund STAL r.f.

Denstal tarjoaa suun terveydenhoitohenkilöstölle laadukasta lisä- ja täydennyskoulutusta.

Tutustu koulutuksiin