040 5633 175
toimisto@stal.fi
Päijänteentie 12, 00510 Helsinki
Liity jäseneksiOta yhteyttä
TUTUSTU suun terveydenhoitoalaan

Suuhygienistinä toimiminen

Suuhygienisti työskentelee joko julkisella tai yksityisellä puolella perus- tai erikoissairaanhoidossa. Suuhygienisti voi työskennellä myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä eri terveysalan organisaatioissa, kouluttajana, markkinoinnin parissa tai yksityisyrittäjänä. Suuhygienisti voi toimia myös työyksikkönsä esimiehenä. Suuhygienistin työn tärkeimpiä tehtäviä on edistää ja ylläpitää väestön suun terveyttä sekä hoitaa ja ehkäistä suusairauksia.

Suuhygienistit toteuttavat itsenäisesti oman koulutuksensa antamien valmiuksien mukaan erilaisia suun hoitotoimenpiteitä, hammaslääkärin antamaa hoitosuunnitelmaa noudattaen.

Suuhygienistien tavallisimpia työtehtäviä ovat terveysneuvonta ja ohjaus, suun terveystarkastukset, hoidon tarpeen arviot, suun infektiosairauksien ehkäisy, hoito ja seuranta ja hampaan kiinnityskudoksen hoidot. Suuhygienistin työtehtäviin kuuluu myös erilaiset hammaslääketieteen erikoisalojen osatehtävät, joita ovat oikomishoito, kirurgia ja purentafysiologia sekä esteettinen hammashoito. Suuhygienistit suunnittelevat ja toteuttavat myös erilaisia terveyden edistämisprojekteja, myös moniammatillisissa tiimeissä toimien.

Suuhygienistit voivat toimia tiiviissä yhteistyössä muun terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja terveyden edistämistahojen kanssa.

Suuhygienistin ammatissa toimimisen edellytyksenä on Valviran myöntämä laillistus suuhygienistin ammatin harjoittamiseen. Itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä toimivan suuhygienistin on sairausvakuutuskorvausjärjestelmän vuoksi haettava Valvirasta rekisteristeröintinumero. Lisätietoa Valviran verkkosivuilla.

Suuhygienistin ammattitaitovaatimuksia

 •  Kykyä itsenäiseen työskentelyyn yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa
 • Jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa, oman työn arviointia ja kehittämistä
 • Kykyä potilaan kokonaisvaltaiseen huomiointiin hoitotilanteissa
 • Vastuunottokykyä
 • Tarkkuutta ja kädentaitoja sekä luovuutta

Suuhygienistin koulutus

Suuhygienisti opiskelee suun terveydenhuollon koulutusohjelmassa ammattikorkeakoulussa. Suuhygienistiksi opiskelemaan voi hakea ylioppilastutkinnolla, toisen asteen tutkinnolla tai vastaavalla ulkomaisella tutkinnolla. Tutkintonimike on suuhygienisti. Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja se kestää noin 3,5 vuotta. Koulutus antaa jatko-opintokelpoisuuden tiedekorkeakouluihin.

Suuhygienisti on laillistettu ammattihenkilö, jolle lain nojalla myönnetään ammatinharjoittamisoikeus.

Koulutusta järjestäviä oppilaitoksia

Metropolia ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu 
Savonia ammattikorkeakoulu 
Oulun ammattikorkeakoulu 

Suuhygienistin eettiset ohjeet

 • Eettisten ohjeiden tarkoituksena on muodostaa perusta suuhygienistin ammattitoiminnalle sekä tukea korkeaa työmoraalia ja lisätä suuhygienistien ammatin arvostusta
 • Suuhygienistin yhteiskunnallisena tehtävänä on osallistua väestön hyvinvoinnin, erityisesti suun terveyden ja toimintakykyisyyden edistämiseen 
 • Suuhygiestin työn tavoitteena on väestön suun terveyden edistäminen ja potilaan hyvä hoito

Suuhygienistin velvoitteet potilasta kohtaan

 • Suuhygienisti toteuttaa laadultaan hyvää hoitotyön periaatteiden mukaista terveyden- ja sairaanhoitoa 
 • Suuhygienisti kohtelee potilasta hänen ihmisyyttään, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen
 • Suuhygienisti ottaa potilaan hoidossa ja kohtelussa huomioon hänen yksilölliset tarpeensa sekä äidinkielen ja kulttuurin 
 • Hoitosuhteen tulee perustua luottamukseen, tasa-arvoon ja yhteisymmärrykseen 
 • Suuhygienistin ei tule ilman potilaan lupaa ilmaista mitään sellaista, mitä hän on ammattia harjoittaessaan saanut tietää 
 • Suuhygienistillä on velvollisuus selittää potilaalle ymmärrettävästi suun terveydentilaa, eri hoitovaihtoehtoja ja kustannuksia koskevat seikat 
 • Hoidosta on sovittava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa

Suuhygienistin ammatilliset velvollisuudet

 • Suuhygienisti on henkilökohtaisesti vastuussa harjoittamastaan hoitotyöstä 
 • Suuhygienistin tulee toteuttaa työnsä niin korkeatasoisesti kuin mahdollista, sekä arvioida realistisesti omat kykynsä ja tuntea vastuunsa potilaan hoidossa 
 • Suuhygienistin velvollisuus on ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ammatillisia taitojaan sekä huolehtia korkeasta tieto-taitotasosta 
 • Suuhygienisti toimii moniammatillisessa työyhteisössä aktiivisesti arvostaen toisten ammattitaitoa ja kokemusta 
 • Suuhygienistin hoitotoimintaa ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja ammatinharjoittamista koskeva lainsäädäntö, joita suuhygienisti on velvollinen noudattamaan 

Suuhygienistin palvelun markkinointi

 • Suuhygienisti voi ilmoittaa ammattitoiminnastaan 
 • Ilmoituksen tulee olla muodon ja sisällön puolesta totuudenmukaista, asiallista ja hyvän tavan mukaista