040 5633 175
toimisto@stal.fi
Päijänteentie 12, 00510 Helsinki
Liity jäseneksiOta yhteyttä

Me vaikutamme – ole mukana!

Vaikuttamistyö on olennainen osa STAL ry:n toimintaa. Työehdoista tai palkoista me emme neuvottele, sen puolestamme hoitaa Tehy, mutta vaikutamme kyllä siihen, millaisia asioita neuvottelupöytään viedään. Tapaamme Tehyn neuvottelijoiden kanssa kahden kuukauden välein, tarvittaessa useamminkin, ja keskustelemme, miten meidän alan ammattilaisten työehtoja pitäisi kehittää.

Palkan ja työehtojen sijaan STAL:n tehtäviin kuuluu vaikuttaminen ammatillisiin asioihin. Mitä keinoja milloinkin käytetään, riippuu siitä mitä tavoitellaan. Kun pyritään vaikuttamaan lainsäädäntöön, ollaan yhteydessä poliitikkoihin ja virkamiehiin. Esimerkkinä hallituksen valmistelema Kela-korvausten uudistaminen. Ministerityöryhmä esittää, että jatkossa suuhygienistin työstä saisi Kela-korvauksen ilman hammaslääkärin lähetettä. Tästä olemme käyneet keskusteluja sekä ministeriön virkamiesten että kansanedustajien kanssa ja STAL:n aloitteesta Kela-korvauksista tehtiin kirjallinen kysymys vastuuministerille. Tätä vaikuttajaviestintää tehdään keskusteluissa ja tapaamisissa, mutta ulospäin niistä ei näy eikä kuulu, ennen kuin asia on edennyt johonkin pisteeseen.

Joskus taas halutaan näkyä ja kuulua. Esimerkiksi silloin, kun halutaan vaikuttaa yleisesti ihmisten mielipiteisiin ja asenteisiin eri aiheista. Silloin voidaan kirjoittaa mielipidekirjoitus Helsingin Sanomiin (9.10.23) tai postata somessa terveydenhoitoalan väkivaltaa vastaan tai kansalaisten hyvän suun terveyden puolesta. Kannattaa valita siis vaikuttamisen kanavat oikein, pelkällä mielipidekirjoituksella ei vakuuteta lainsäätäjiä, vaikka se näkyvyyttä voikin tuoda.

Meillä on hieno mahdollisuus vaikuttaa myös rakenteellisiin muutoksiin, nimittäin alan koulutukseen, oppilaitosten neuvottelukuntien ja työelämäforumien kautta. Osa oppilaitoksista on halunnut hyödyntää myös ammatillisten liittojen näkemyksiä ja asiantuntemusta kutsumalla meidät yhteistyöhön. Joskus vaikuttamistyö on sitäkin, että halutaan pitää kiinni jo saavutetuista asioista. Esimerkkinä valtakunnallinen hammaslääkäriasema, jossa aiottiin peruuttaa suuhygienistien oikeus puuduttaa tai että se olisi ollut mahdollista vain hammaslääkärin suorassa valvonnassa. Puutuimme tähän, yhdessä Tehyn kanssa, ja asia saatiin melko nopeasti kuntoon.

Olemme mukana vaikuttamassa työelämän suosituksiin ja ohjeisiin erilaisten työryhmien kautta. Olen itse saanut olla mukana asiantuntijana niin PALKO:ssa, Käypä hoidossa kuin tuoreessa Hyvä käytäntö -suosituksessa (sivu 32). Jälkimmäistä, sekä vielä käynnissä olevaa, Terve Suomi -tutkimusta STAL on myös rahoittanut.

Vaikuttaminen ja vaikuttamistyö ovat olennaisia osia ammatillista ja yhteiskunnallista muutosta. Olipa kyseessä virallinen lainsäädäntömuutos tai epävirallisempi some-kampanja, jokainen voi omalla panoksellaankin vaikuttaa yhteiskuntaan ja edistää parempaa työelämää: joko osallistumalla some-kampanjaan tai liittymällä liittoon. Ammatillisen liiton painoarvoa nimittäin lisää jäsenien määrä. Mitä enemmän liitossa on jäseniä, sitä enemmän sillä on arvoa myös vaikuttajana. Olethan huomannut käynnissä olevan jäsenhankintakampanjamme? Kampanja jatkuu toukokuun loppuun saakka ja eniten uusia jäseniä suositelleet voittavat kivoja palkintoja: varsinaisista jäsenistä palkitaan hotellilahjakortilla ja opiskelijajäsenistä ravintolalahjakortilla. Lue lisää sivulta 19.

Muistetaan siis olla aktiivisia ja osallistua vaikuttamistyöhön omalla tavallamme!

Mirkka Järvinen

Toiminnanjohtaja

Suun terveydenhoidon ammattilaiset STAL ry

Vi påverkar – delta!

Påverkansarbete är en viktig del av STAL rf:s verksamhet. Vi förhandlar inte om arbetsvillkor eller löner, det sköts för vår del av Tehy, men vi påverkar hurdana frågor som tas till förhandlingsbordet. Vi träffar Tehys förhandlare varannan månad, vid behov oftare, och diskuterar hur arbetsvillkoren för yrkespersonerna inom vår bransch borde utvecklas.

I stället för lön och arbetsvillkor omfattar STAL:s uppgifter påverkan i yrkesmässiga frågor. Metoderna som används beror på målet. När vi vill påverka lagstiftningen, kontaktar vi politiker och tjänstemän. Ett exempel på detta är reformen av FPA-ersättningar som regeringen bereder. Ministerarbetsgruppen föreslår att man i fortsättningen ska få FPA-ersättning för munhygienistens arbete utan en remiss från tandläkare. Vi har diskuterat detta både med ministeriets tjänstemän och riksdagsledamöter, och på STAL:s initiativ lämnade man ett skriftligt spörsmål om FPA-ersättningar till den ansvariga ministern. Denna påverkanskommunikation görs vid diskussioner och möten, men de syns eller hörs inte utåt innan ärendet har framskridit någonstans.

Ibland vill vi däremot synas och höras. Till exempel när vi vill påverka människors åsikter om och attityder till olika frågor i allmänhet. Då kan vi skriva en insändare till Helsingin Sanomat (9.10.23) eller lägga till ett inlägg mot våld inom hälsovården eller för god mun- och tandvård för medborgare i sociala medier. Det lönar sig alltså att välja rätt kanal för påverkan, man kan inte påverka lagstiftare enbart genom en insändare, även om en sådan kan ge synlighet.

Vi har också en fin möjlighet att påverka strukturella förändringar, nämligen utbildningen inom branschen, genom läroanstalters delegationer och arbetslivsforum. En del av läroanstalterna har också velat utnyttja fackförbundens åsikter och expertis genom att bjuda in oss till samarbete. Ibland innebär påverkansarbetet att man vill hålla fast vid redan uppnådda saker. Ett exempel är en nationell tandläkarstation, där avsikten var att återkalla munhygienisternas rätt att bedöva eller att bedövning endast skulle ha varit möjlig under tandläkarens direkta övervakning. Vi ingrep i detta tillsammans med Tehy och saken ställdes ganska snabbt i ordning.

Vi påverkar arbetslivets rekommendationer och anvisningar genom olika arbetsgrupper. Jag har själv fått vara med som sakkunnig i såväl PALKO, God medicinsk praxis som God praxis-rekommendationen (sida 32). STAL har också finansierat den sistnämnda och undersökningen Hälsosamma Finland, som fortfarande pågår.

Påverkan och påverkansarbetet är viktiga med tanke på yrkesmässig och samhällelig förändring. Vare sig det är fråga om en formell ändring av lagstiftningen eller en mer informell kampanj i sociala medier, kan var och en genom sin egen insats påverka samhället och främja ett bättre arbetsliv, antingen genom att delta i en kampanj i sociala medier eller ansluta sig till ett förbund. Ett fackförbunds inflytande stärks nämligen av antalet medlemmar. Ju fler medlemmar förbundet har, desto större är dess värde som påverkare. Du har väl sett vår pågående kampanj för anskaffning av medlemmar? Kampanjen fortsätter till slutet av maj och de som rekommenderat flest nya medlemmar vinner trevliga pris: de som rekommenderat ordinarie medlemmar belönas med ett hotellpresentkort och de som rekommenderat studerandemedlemmar med ett restaurangspresentkort. Läs mer på sidan 18.

Vi ska alltså komma ihåg att vara aktiva och delta i påverkansarbetet på vårt eget sätt!

Mirkka Järvinen

Verksamhetsledare

STAL ry